loader image
Dịch vụ tư vấn
Dự án “Beta”

GEM GROUP đóng vai trò là nhà tư vấn huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu mới cho một Công ty công nghệ tại Việt Nam nhằm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và mở rộng thêm các lĩnh vực mới.

Tin liên quan

Scroll to Top